حمل بار از استانبول به تهران


حمل بار از عراق

حمل بار از عراق

شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس وابسته به وزارت جهاد كشاورزي

با ۷۰۰ دستگاه ناوگان ملكي انواع كاميون آماده ارائه خدمات حمل و نقل به و از كشور عراق مي باشد.