نقش توليد و كاربرد امواج ميكرو و ماكرو در صنايع مختلف